Vergi Hukuku

Hukuk Büromuz tüzel ve gerçek kişilerin vergiye ilişkin tüm ve her türlü ihtilaflarının çözümü için her  hizmetler sunmaktadır. Büromuz idareler tarafından yapılan resen tahakkuk ve kesilen usulsüzlük ve cezalara ilişkin olarak danışmanlık ve temsil hizmetleri sunmaktadır.

Kurumlar vergisi, gelir vergisi, katma değer vergisi, gelir vergisi stopajı, kaynak kullanım destekleme fonu, emlak vergisi, özel işlem vergisi, damga vergisi, motorlu taşıtlar vergisi ve benzer diğer doğrudan ve dolaylı vergiler kapsamında yanlış veya eksik gelir beyanları, resen, ikmalen ya da idare tarafından yapılan tarh işlemleri, hatalı indirimler, alakalı ya da bağlı şirketler arasında transfer fiyatlandırılması işlemleri, hissedarlara borçlanma ya da dolaylı hissedar yatırımı kaynaklı örtülü sermaye değerlendirmeleri, damping vergileri, işlem yapısı ve vergi planlaması konularında danışmanlık verilmesi, iç denetim ve inceleme aşamalarına yönelik destek sağlanması, mevzuata uyum çalışmaları ve peşin fiyatlandırma anlaşmaların yapılması, idareden özelge ve görüş alınması gibi hizmetlerin yanı sıra tahakkuk ettirilen vergiler, dayanaksız ödeme emirleri, vergi zıyaı ve usulsüzlük cezaları gibi vergi uyuşmazlıklarının giderilmesi için idare nezdinde uzlaşmaya başvurulması, vergi mahkemeleri ve Danıştay huzurunda dava açılması gibi hizmetler, dar mükelleflerin gelirlerinin beyanı ve benzer her türlü vergi uyuşmazlığı konusunda müvekkillerimize uyuşmazlık çözüm hizmetleri sunulmaktadır.