Miras Hukuku

Miras Hukuku hukuk anlamında gerçek kişilerin ölümden sonra malları üzerinde yapmak istedikleri ölüme bağlı tasarrufları yahut ölümden sonra kendiliğinden hukuk düzeninin sonuç bağladığı hukuki olayları kapsamına alan ve gaiplik kararı verilmesinden sonra veya ölüm karinesinin varlığı halinde mirasa konu malların yani terekenin nasıl paylaştırılacağı, alacak ve borçların nasıl düzenleneceği gibi konuları inceleyen özel bir hukuk dalıdır. Belirtmek gerekir ki Miras Hukuku; Medeni Hukuk’un bir alt dalını oluşturmaktadır.

Miras Hukuku’nu ilgilendiren belli başlı davalar şöyle sıralanabilir;

   Mirasçılık belgesi (veraset ilamı) alınması
   Muris muvazaası nedeniyle tapu iptal ve tescil davaları
   Mirasçılık belgesinin iptali davaları
   İzale-i şuyu,
   Terekenin tespiti davaları ile terekeden kaynaklanan davala
   Vasiyetnamenin açılması davaları
​​​​​​​   Vasiyetnamenin iptali davaları lığın giderilmesi davaları
​​​​​​​   Mirasın reddi davası
​​​​​​​   Mirasın hükmen reddi davası
​​​​​​​   Tenkis davaları