İcra İflas Hukuku

İcra iflâs hukukuna “cebri icra hukuku” veya “takip hukuku” da denilmektedir. Cebri icra ise borçların devlet kuvveti ile zorla yerine getirilmesini ifade etmektedir.

Borçlarını, zamanında ve rızaları ile yerine getirmeyen borçlulara karşı; alacaklıların, devlet kuvvetinin yardımı ile alacaklarına nasıl kavuşacağını düzenleyen hukuk dalına icra ve iflas hukuku veya cebri icra hukuku denir.

Cebri icra hukuku zor kullanma yetkisini yalnızca devlete tanımıştır. Alacaklının alacağına kavuşması için cebri icra organlarınca (icra dairesince) borçlunun mallarına el koyar, bu mallar satılır ve elde edilen para ile alacaklının alacağı ödenir. Kural olarak cebri icranın konusu borçlunun şahsı değil, malvarlığıdır.

İstisnai durumlarda borçlunun şahsına da cebir (zor) kullanılması söz konusu olabilir.

Bu kapsamda Binici Avukatlık ve Hukuki Danışmanlık İcra ve İflas Hukuku alanına dahil her türlü hukuki hizmeti sunmaktadır.

​​​​​​​   İstihkak davaları
​​​​​​​​​​​​​​   İpoteğin paraya çevirilmesi
​​​​​​​​​​​​​​   İflas uyuşmazlıkları
​​​​​​​​​​​​​​   İcra Takipleri
​​​​​​​​​​​​​​   İhtiyati haciz ve ihtiyati hacze itiraz
​​​​​​​​​​​​​​   Menfi tespit ve istirdat davaları